Affiliate Terms & Conditions NL

FWO Affiliate Program

Futureworld Records – Affiliate Voorwaarden en Condities

1. Als geautoriseerde affiliate (Affiliate) van Futureworld Records, ga je akkoord met de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst (Overeenkomst). Lees de gehele overeenkomst zorgvuldig door voordat u zich registreert en Futureworld Records promoot als affiliate.

2. Uw deelname aan het Programma is uitsluitend bedoeld om op legale wijze reclame te maken voor onze website en een commissie te ontvangen op lidmaatschappen en producten die worden gekocht door personen die naar Futureworld Records zijn verwezen door uw eigen website of persoonlijke verwijzingen.

Door u aan te melden voor het Futureworld Records Affiliate Programma (Programma) geeft u aan deze overeenkomst en de daarin opgenomen voorwaarden te aanvaarden.

3. Goedkeuring of afwijzing van de aanmelding

Wij behouden ons het recht voor om ELKE aanvraag voor het Affiliate Programma naar eigen goeddunken goed te keuren of af te wijzen. U zult geen juridische stappen tegen ons kunnen ondernemen in geval van afwijzing van uw Affiliate Programma-aanvraag.

4. Commissies

Commissies worden eenmaal per maand betaald. Wil een Affiliate een commissie ontvangen, dan moet de verwezen rekening minimaal 37 dagen actief blijven. U kunt uzelf niet doorverwijzen en u ontvangt geen commissie op uw eigen rekeningen. Er is ook een limiet van één commissie per doorverwijzing. Als iemand op de link op je site klikt en meerdere accounts bestelt, dan ontvang je alleen commissie op de eerste bestelling. Betalingen worden alleen verzonden voor transacties die succesvol zijn afgerond. Transacties die resulteren in terugboekingen of restituties worden niet uitbetaald.

5. Beëindiging

Uw affiliate aanvraag en status in het Programma kan worden opgeschort of beëindigd om een van de volgende redenen:

Ongepaste advertenties (valse claims, misleidende hyperlinks, enz.).
Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posting, enz.).
Adverteren op sites die illegale activiteiten bevatten of promoten.
Het niet bekendmaken van de affiliate relatie voor een promotie die kwalificeert als een goedkeuring onder bestaande wettelijke richtlijnen en voorschriften, of enige toepasselijke staatswetgeving.
Schending van intellectuele eigendomsrechten. Futureworld Records behoudt zich het recht voor om licentieovereenkomsten te eisen van degenen die handelsmerken van Futureworld Records gebruiken om onze intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
Het aanbieden van kortingen, coupons of andere vormen van beloofde kick-backs van uw affiliate commissie als stimulans. Het toevoegen van bonussen of het bundelen van andere producten met Futureworld Records is wel acceptabel.
Zelfverwijzingen, frauduleuze transacties, vermoedelijke Affiliate fraude.

In aanvulling op het voorgaande behoudt Futureworld Records zich het recht voor om op elk moment een affiliate account te beëindigen, bij schending van deze overeenkomst of zonder reden.

6. Affiliate links

U mag grafische en tekstlinks gebruiken op uw website en in uw e-mailberichten. U mag ook reclame maken voor de Futureworld Records site in online en offline advertenties, tijdschriften en kranten.

U mag de door ons verstrekte afbeeldingen en tekst gebruiken of u mag uw eigen afbeeldingen en tekst maken, zolang deze geschikt worden geacht volgens de voorwaarden en niet in strijd zijn met de bepalingen van voorwaarde 3.

Futureworld Records biedt af en toe coupons aan geselecteerde affiliates en aan onze nieuwsbriefabonnees. Als je niet vooraf bent goedgekeurd / een merkcoupon toegewezen hebt gekregen, dan mag je de coupon niet promoten. Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor elke affiliate die overweegt onze producten te promoten in relatie tot een deal of coupon:

Affiliates mogen geen misleidende tekst gebruiken op affiliate links, knoppen of afbeeldingen om te impliceren dat iets anders dan de huidige geautoriseerde deals aan de specifieke affiliate.
Affiliates mogen niet bieden op Futureworld Records Coupons, Futureworld Records Kortingen of andere zinnen die impliceren dat er coupons beschikbaar zijn.
Affiliates mogen geen pop-ups, pop-unders, iframes, frames of andere al dan niet zichtbare acties genereren die affiliate cookies plaatsen, tenzij de gebruiker duidelijk en expliciet interesse heeft getoond in het activeren van een specifieke besparing door te klikken op een duidelijk gemarkeerde link, knop of afbeelding voor die specifieke coupon of deal. Uw link moet de bezoeker naar de site van de handelaar sturen.
De gebruiker moet informatie en details over de coupon/deal/besparing kunnen zien voordat een affiliate cookie wordt geplaatst (d.w.z. “klik hier om coupons te zien en een venster te openen naar de site van de handelaar” is NIET toegestaan).
Affiliatesites mogen geen “Klik voor (of om te zien) Deal/Coupon” of een variatie daarop hebben, wanneer er geen coupons of deals beschikbaar zijn en de klik de site van de handelaar opent of een cookie plaatst. Affiliates met een dergelijke tekst op de landingspagina van de handelaar worden onmiddellijk uit het programma verwijderd.
Pay Per Click (PPC) beleid

PPC bieden is NIET toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Aansprakelijkheid

Futureworld Records is niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking failures, verlies van database bestanden, of enig resultaat van intenties van schade aan het Programma en/of onze website(s).

Wij geven geen uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot het Programma en/of de lidmaatschappen of producten die door Futureworld Records worden verkocht. Wij beweren niet dat de werking van het Programma en/of onze website(s) foutloos zal zijn en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen of fouten.

Duur van de overeenkomst

De termijn van deze overeenkomst begint bij uw aanvaarding in het Programma en eindigt wanneer uw Affiliate account wordt beëindigd.

De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Indien een wijziging van de voorwaarden van deze overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, is uw enige keuze om uw affiliate account te beëindigen. Als u blijft deelnemen aan het Programma, betekent dit dat u elke wijziging aanvaardt.

Schadeloosstelling

De affiliate vrijwaart Futureworld Records en zijn gelieerde en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, met inbegrip van degenen die door Futureworld Records gelicentieerd of gemachtigd zijn om materialen door te geven en te verspreiden, van alle aansprakelijkheden, schade, boetes, vonnissen, claims, kosten, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of verband houden met alle claims die in verband met deze overeenkomst worden opgelopen als gevolg van nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, verzuim om bekend te maken of opzettelijk wangedrag van de affiliate.

Toepasselijk recht, jurisdictie en advocaatkosten

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze Overeenkomst worden uitsluitend berecht door de rechtbank in Almelo, Nederland.

In het geval van een geschil om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en honoraria, inclusief redelijke juridische kosten, op de andere partij te verhalen.

Elektronische handtekeningen effectief

De Overeenkomst is een elektronisch contract waarin de juridisch bindende voorwaarden van uw deelname aan het Futureworld Records affiliate programma zijn vastgelegd. U geeft aan dat u deze overeenkomst en alle voorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, aanvaardt door de Futureworld Records aanmeldingsprocedure in te vullen. Deze handeling creëert een elektronische handtekening die dezelfde rechtskracht heeft als een handgeschreven handtekening.